REKISTERISELOSTE 
Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste 

1 Rekisterin nimi 
Embla Rescue ry:n eläin- ja omistajarekisteri 

2 Rekisterinpitäjä 
Nimi: Embla Rescue ry
Verkkosivut: https://www.emblarescue.fi/
Osoite: Leppälinnuntie 6 30100 Forssa
Puh. 0440 777 410  
Sähköposti: info@emblarescue.fi 

Rekisteriasioista vastaava henkilö 
Nimi: Maarit Auranen
Puh. 0440 777 410
Sähköposti: maarit.auranen@emblarescue.fi

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteystietoja kerätään koiran luovuttamista, tiedottamista ja yhteydenpitoa varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. Tietoja käsitellään sähköisellä palvelulla. 

4 Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli omistajan täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään seuraavat tiedot:  
Omistajien yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)  

5 Rekisterin tietolähteet
Omistajarekisteriin kirjattavat tiedot saadaan omistajan omalla ilmoituksella. 

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU- alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

7 Rekisterin suojauksen periaatteet 
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä. Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Embla Rescue ry ja palveluntarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan. 

8 Tarkastusoikeus 
Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen omistajarekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. 

9 Rekisteritietojen korjaaminen 
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on Embla Rescue ja sen kotipaikka on Forssa 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 
Yhdistyksen tarkoituksena on Romanian kodittomien eläinten auttaminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys maahantuo kodittomia koiria kotiuttaakseen ne Suomessa ja auttaa Romaniassa eri tavoin. Toimintansa mahdollistamiseksi ja ylläpitämiseksi yhdistys voi kerätä varoja järjestämällä arpajaisia sekä rahankeräyksiä. 

3. Liittymis- ja jäsenmaksu 
Liittymis- ja jäsenmaksua ei peritä. 

4. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. 

5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa kukin hallituksen jäsen yksin. 

6. Tilikausi 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

7. Yhdistyksen kokoukset 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Vuosikokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, valitaan puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sekä valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa. 

8. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse. 

9. Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa 
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.